Onafhankelijk

Wie zijn wij......?

Geachte lezer,

Het zal niet aan u  voorbij zijn gegaan dat ondergetekenden in de afgelopen periode naar buiten zijn getreden met opinies over o.a. de Omgevingsvisie van Hollands Kroon, de benoeming van de burgemeester, het functioneren van wethouders, de wijze waarop het ambtenarenkorps intern is georganiseerd en ook de Regionale Energie Strategie, het optreden van IncluzioHK en het Sociaal domein.

Deze brief is bedoeld om u meer inzicht te verschaffen over wat wij willen en wie wij zijn.

                                          Onafhankelijke Betrokken Burgers

Een burgerinitiatief voor een maatschappelijke beweging die inspraak en betrokkenheid bij het openbaar bestuur wil vergroten. Wie zijn wij?

Een groep van onafhankelijke betrokken burgers zonder politieke binding, bestaande uit Wim Hermans (Anna Paulowna), Rob Ravensteijn (Winkel), Wim Sepers (’t Veld), Tjeerd van Weering (Kolhorn), Co Kamst (Hippolytushoef), Jaap Brantjes (Barsingerhorn) en Dein Venema (Barsingerhorn) per onderwerp aangevuld met betrokkenen/belangstellenden vanuit de maatschappij en/of politiek.

Onze missie / Wat willen wij?

 •          Het betrekken van burgers bij zaken die zich in hun leefomgeving afspelen.
 •          Stimuleren van actief burgerschap in brede zin.
 •          Verbeteren van de lokale/regionale verhouding burger <> bestuur.
 •          Vergroten van de invloed van de burger op het openbaar bestuur.

Onze werkwijze in hoofdlijnen.

 • Het herkennen en benoemen van belangrijke lokale en regionale thema’s, deze thema’s te analyseren en oplossingsrichtingen te zoeken
 • Onze aandacht richt zich vooral op deelgebieden waarop we kennis en visie kunnen inbrengen en invloed denken te kunnen uitoefenen.
 • Opiniestukken te publiceren en/of bijeenkomsten te organiseren ver de geselecteerde thema’s en daarmee een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat.
 • Wij zoeken een open dialoog met het openbaar bestuur en lokale/regionale politiek en proberen daarbij aanzet te geven tot een maatschappelijke discussie.
 • Wij willen aanjager zijn voor het effectief inhoud geven aan de begrippen burgerparticipatie en co-creatie bij het opzetten en uitvoeren van gemeentelijk/regionaal beleid.

Welke aktiepunten komen de komende maanden o.a. aan de orde: 

 • Burgerparticipatie en de participatieladder; de theorie en de praktijk.
 • Toekomstvisie en omgevingsvisie van de gemeente en de relatie tussen omgevingsvisie van de gemeente en die van de provincie.
 • Hollands Kroon digitaal.
 • De circulaire economie, en meer specifiek de circulaire landbouw, ingevuld in de gemeente.
 • Duurzaamheid.
 • Regionale Energie Strategie.
 • Sociale Samenleving.
 • Infrastructuur

Voor de goede orde: wij willen geen politieke partij zijn of worden. Dat neemt niet weg dat wij, juist door onze onafhankelijke positie, voor ons een rol zien weggelegd als brug tussen de burger en openbaar bestuur. Wij gaan daarom graag met u de dialoog aan over de genoemde thema’s en uitgangspunten.

Iedere politieke groepering in de gemeente heeft in haar partijprogramma in wel één of meer alinea’s aandacht besteed aan burgerparticipatie. Wij zijn van mening dat het initiatief tot burgerparticipatie  teveel wordt overgelaten aan de burger zélf; een actief beleid op dit punt vanuit de politiek schiet in onze ogen tekort. Participeren is geen éénrichtings- maar tweerichtingsverkeer! Als Onafhankelijke Betrokken Burgers, zullen wij dit uitgangspunt koesteren als een kernwaarde. Concreet zal dit betekenen dat wij nauwelijks gebruik zullen maken van de geijkte inspreekmogelijkheden tijdens raads- en/of fractievergadering, omdat daar te vaak sprake is van éénrichtingsverkeer. Als u als politieke groepering werkelijk belangstelling heeft voor onze denkbeelden en opinies, dan hopen wij dat u ook zélf initiatieven zult ontplooien om de dialoog met ons aan te gaan. Wij staan er voor open!

Met vriendelijke groet,

De Onafhankelijke Betrokken Burgers

www.onafhankelijkebetrokkenburgers.nl

Twitter @OBBGROEP2018

LinkedIn

 wat daarvoor nodig is. Wij laten als burger onze stem horen in de hoop en verwachting dat de lokale bestuurders er iets mee doen. Dat is ons beloofd!! Ons geluid mag soms kritisch zijn, maar wel respectvol en onderbouwd. Al doende willen we bijdragen aan de lokale samenleving waarin democratie en participatie een centrale plek krijgen en het vertrouwen in burgers zichtbaar wordt in hier aan bij te het lokale beleid. Wij nodigen medeburgers van harte uit dragen.