De inwoner centraal in Hollands Kroon

De inwoner centraal in Hollands Kroon?
In het coalitieakkoord 2018 – 2022 van Hollands Kroon wordt de inleiding van dit document afgesloten met de pakkende tekst: “De rode draad in dit verhaal?

Geachte lezer,

 

Wij veronderstellen dat het niet aan u is voorbijgegaan dat ondergetekenden in de afgelopen periode naar buiten zijn getreden met onze opinie over o.a. de Omgevingsvisie van Hollands Kroon, de herbenoeming van de burgemeester, het recente aftreden van 2 wethouders en de wijze waarop het ambtenarenkorps intern is georganiseerd.

 

Deze brief is bedoeld om u meer inzicht te verschaffen over wat wij willen en wie wij zijn.

 

 

Onafhankelijke Betrokken Burgers.

 

 

Wat zijn wij?

 

Een burgerinitiatief voor een maatschappelijke beweging die inspraak en betrokkenheid bij het openbaar bestuur wil vergroten.

 

Wie zijn wij?

 

Een groep van onafhankelijke betrokken burgers zonder politieke binding, bestaande uit Anneke Blom (Nieuwe Niedorp), Wim Hermans (Anna Paulowna), Rob Ravensteijn (Winkel), Wim Sepers (’t Veld) en Tjeerd van Weering (Kolhorn), per onderwerp aangevuld met betrokkenen/belangstellenden vanuit de maatschappij en/of politiek.

 

Onze missie / Wat willen wij?

                                              

 •          Het betrekken van burgers bij zaken die zich in hun leefomgeving   
 •          afspelen.
 •          Stimuleren van actief burgerschap in brede zin.
 •          Verbeteren van de lokale/regionale verhouding burger <> bestuur.
 •          Vergroten van de invloed van de burger op het openbaar bestuur.

 

 

Onze werkwijze in hoofdlijnen.

 

 • Het herkennen en benoemen van belangrijke lokale en regionale thema’s, deze thema’s te analyseren en oplossingsrichtingen te zoeken
 • Onze aandacht richt zich vooral op deelgebieden waarop we kennis en visie kunnen inbrengen en invloed denken te kunnen uitoefenen.
 • Opiniestukken te publiceren en/of bijeenkomsten te organiseren ver de geselecteerde thema’s en daarmee een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat.
 • Wij zoeken een open dialoog met het openbaar bestuur en lokale/regionale politiek en proberen daarbij aanzet te geven tot een maatschappelijke discussie.
 • Wij willen aanjager zijn voor het effectief inhoud geven aan de begrippen burgerparticipatie en co-creatie bij het opzetten en uitvoeren van gemeentelijk/regionaal beleid.

Welke thema’s komen de komende maanden o.a. aan de orde:

 

 • Burgerparticipatie en de participatieladder; de theorie en de praktijk.
 • Het functieprofiel van de nieuwe burgemeester.
 • Toekomstvisie en omgevingsvisie van de gemeente en de relatie tussen omgevingsvisie van de gemeente en die van de provincie.
 • Hollands Kroon digitaal.
 • De circulaire economie, en meer specifiek de circulaire landbouw, ingevuld in de gemeente.
 • Overige thema’s die zich aandienen.

 

 

Voor de goede orde: wij willen geen politieke partij zijn of worden. Dat neemt niet weg dat wij, juist door onze onafhankelijke positie, voor ons een rol zien weggelegd als brug tussen de burger en openbaar bestuur. Wij gaan daarom graag met u de dialoog aan over de genoemde thema’s en uitgangspunten.

 

Iedere politieke groepering in de gemeente heeft in haar partijprogramma in wel één of meer alinea’s aandacht besteed aan burgerparticipatie. Wij zijn van mening dat het initiatief tot burgerparticipatie  teveel wordt overgelaten aan de burger zélf; een actief beleid op dit punt vanuit de politiek schiet in onze ogen tekort. Participeren is geen éénrichtings- maar tweerichtingsverkeer! Als Onafhankelijke Betrokken Burgers, zullen wij dit uitgangspunt koesteren als een kernwaarde. Concreet zal dit betekenen dat wij nauwelijks gebruik zullen maken van de geijkte inspreekmogelijkheden tijdens raads- en/of fractievergadering, omdat daar te vaak sprake is van éénrichtingsverkeer. Als u als politieke groepering werkelijk belangstelling heeft voor onze denkbeelden en opinies, dan hopen wij dat u ook zélf initiatieven zult ontplooien om de dialoog met ons aan te gaan. Wij staan er voor open!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

namens Onafhankelijke Betrokken Burgers:

 

Wim Hermans

Rob Ravensteijn

Wim Sepers

Tjeerd van Weering

Telt de burger nog wel mee

Brief aan de gemeenteraad Hollands Kroon over:
>Inspreken tijdens raadsvergadering
>Het collegeprogramma 2019-2022
>Nieuwe gedragscode raadsleden Hollands Kroon

Code Oranje en de Onafhankelijke Betrokken Burgers

 

 www.onafhankelijkebetrokkenburgers.nl

Email:          obbgroep@ziggo.nl

Twitter:       @OBBGROEP2018

 

 

 

Binnen de OBB is met belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen rond nieuwkomer Code Oranje. Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de uitgangspunten van Code Oranje en de OBB zijn wij van mening dat wij de komst van Code Oranje niet ongemoeid kunnen laten.

Ideologie.

Onder de noemer “meedoen, meedenken, meebeslissen” wil Code Oranje democratie van onder af bewerkstelligen. Burgerzeggenschap staat hoog in ’t vaandel. Door de burger een stem te geven wordt de kloof tussen burger en politiek overbrugd. De nog steeds afnemende belangstelling voor de politiek kan door de ontwikkelingen rond Code Oranje worden gestuit en nieuw leven worden ingeblazen.

Deze ideologische uitgangspunten sluiten bijna één op één aan bij de missie van de OBB.

Samenwerken met Code Oranje zou voor de OBB vele voordelen kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van breder draagvlak voor burger participatie in allerlei zaken de gemeente betreffende, het geven van meer bekendheid aan en inzicht in lopende en gemeentelijke en regionale plannen, toegang tot meer kennis en bredere expertise en meer publiciteit. Waarom zouden wij zelf het wiel willen uitvinden als Code Oranje dat al heeft gedaan?

Recent is door ons contact gezocht met Code Oranje om te kijken wat wij elkaar te bieden hebben en waar en hoe wij elkaar kunnen aanvullen. Wij gaan er van uit dat wij voor het einde van dit jaar meer concreet kunnen aangeven hoe wij ons tot Code Oranje zullen gaan verhouden.

De nogal prominente aanwezigheid van voormalig Hollands Kroon-wethouder Frits Westerkamp bij de presentatie van Code Oranje, heeft geen invloed gehad op onze belangstelling voor Code Oranje. Het gaat immers primair om het gedachtegoed en minder om de mensen die de boodschap brengen. 

Politiek.

Politiek gezien wil Code Oranje als beweging meedoen aan verkiezingen, te begin met de Statenverkiezingen in enkele provincies, waaronder ook Noord-Holland. De toekomst zal uitwijzen of en in hoeverre Code Oranje politiek ook voet aan de grond zal krijgen.

OBB heeft geen ambitie om zich als een politieke beweging te profileren. Dat past niet binnen onze doelstellingen; bovendien zal nóg weer een nieuwe partij in Hollands Kroon alleen maar leiden tot verdere versnippering van het politieke landschap en geen bijdrage tot slagvaardig en burger gestuurd bestuur leveren.

Politieke deelname van Code Oranje roept tegelijkertijd ook vragen op. Stel dat bij succesvolle verkiezingen deelname aan coalities in het vooruitzicht liggen? Dan zullen er compromissen moeten worden gesloten met risico van vervreemding van de achterban.  Want hoe houdt je politiek van onderop in stand als je gebonden bent aan een coalitieakkoord?  Het zal een forse uitdaging zijn om in een dergelijke situatie de inbreng van de burger, de agenda van onder op,  in stand te houden.

Mogelijk is er een andere weg om de ideeen van Code Oranje in de gemeentelijke politiek te introduceren. Kijkend naar huidige  programma’s van lokale politieke partijen in HK, zoals OHK, Anders en Lada, valt op dat deze partijen allen democratie van onder op hebben omarmd. Soms in wat andere bewoordingen, maar qua strekking in hoofdlijnen in overeenstemming met de uitgangspunten van Code Oranje.  De landelijke invloed van Code Oranje  kan ook deze lokale partijen een flinke boost geven. Wie weet geeft samenwerking met Code Oranje, of misschien zelfs onderling samengaan van bovengenoemde partijen , een nieuwe impuls aan burger betrokkenheid en participatie binnen HK.

OBB  biedt de betrokkenheid en inzichten om hierbij desgevraagd een rol te spelen als aanjager en bemiddelaar.

Ook partijen die ‘besturen van onderop’ niet direct omhelzen  maar die democratie en participatie wel een warm hart toedragen zullen vorm moeten geven en omgaan met de veranderingen in de samenleving. Alleen al de terugloop aan leden van politieke partijen zou reden genoeg moeten zijn. Wij pleiten voor het vormen van nieuwe verbindingen met en tussen de burgers en de politiek! 

Conclusie.

De contouren van de nieuwe beweging Code Oranje bieden nieuwe kansen. Kansen voor zowel de OBB als voor lokale politieke partijen.

“Werk aan de winkel” is het credo  van onze burgemeester; vooral met het oog op de interne organisatie van het gemeentelijke apparaat.  Voor ons en hopelijk ook voor de lokale politieke partijen geldt ook “werk aan de winkel”, maar dan vooral gericht op bevordering van democratie van onderaf.

Kerngroep Onafhankelijke Betrokken Burgers

 

16 november 2018

 

 

 

 

 

open brief uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De uitslag verkiezingen