Toetsingskamer Hollands Kroon en Incluzio

Op 21 -12- 2019 werd in het Nhd gemeld dat een toetscommissie zou worden gevormd om e.e.a. te onderzoek bij Incluzio.

N.a.v. van onze vraag gisteren (27 jan) hoe de stand van zaken was werd door de Griffie HK geantwoord dat de volgende raadsleden zitting zullen hebben in deze commissie:

Jip Pankras, Enno Bijlstra, Reginald Visser (Vz), Johan Paul de Groot, Henk Jan Wittink, Lilian Peters, Sylvia Buczynski en Maarten Versluis.

Op de vraag wat de toetsingsopzet zal zijn en of mogelijk een extern bureau wordt ingeschakeld kon nog geen antwoord gegeven worden.

Hervorming Wmo-adviesraad HK aanstaande?

Het volgende bericht is verstuurd aan de Wmo-adviesraad:

 

Referte: U2019-03 dd.25-11-2019

 

Geachte Wmo-adviesraad,

Wij hebben met groot genoegen kennis genomen van uw voornemen uw raad door te ontwikkelen naar een Adviesraad Sociaal Domein.

Als de Wmo-adviesraad zelf tot deze conclusie is gekomen, wordt gehoopt dat zij een voorstel doen aan B & W. en de gemeenteraad. Deze laatste zal een wijziging van Wmo-adviesraad moeten accorderen, eisen dat een bredere samenstelling van deze raad inclusief burgers, zonder daarbij expertise te eisen wordt gevormd en tenslotte een verordening Sociaal Domein moeten vaststellen.

Hoewel,  en wellicht prematuur,  het zou vanwege de belangen van de burger in het algemeen en het brede sociale aspect in het bijzonder,  een fantastisch gebaar zijn burgers op te nemen in deze nieuw te vormen raad .

Leden van OBB stellen zich beschikbaar voor benoeming. Zij zijn als beweging voortdurend doende om inwoners tot actief burgerschap te bewegen”  De wellicht aangepaste Advies Raad Sociale Domein, door ons genoemd:  “Adviesraad Sociale Samenleving” zou de zo gewenste burgerparticipatie zeer aanwakkeren.

De OBB heeft in een eerder stadium al blijk gegeven van het streven naar een dergelijke, bredere belangenbehartiging die de samenleving nu nodig heeft.

Graag verwijzen wij naar onze website www.onafhankelijkebetrokkenburgers.nl , onder de startpagina vindt u onze motivatie.

De OBB is gaarne bereid deel te nemen aan een openbare discussie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten,

Namens de OBB,

W.J.Hermans

Een analyse die er niet om liegt..en laatste nieuws uit Leeuwarden

zie https://nieuwlicht.eo.nl/artikelen/2019/12/gemeenten-schuiven-problemen-zorg-weg-naar-zorggiganten

Vraag is:  ‘ Gemeenteraad Hollands Kroon. Welke acties kunnen we van U verwachten na het lezen van deze analyse?’

En laatste nieuws uit Leeuwarden:

Onderzoek: samenwerking met Incluzio 'kwetsbaar'

Ines Jonker

Incluzio-directeur Peter de Visser was een jaar geleden een van de insprekers tijdens een gemeenteraadsvergadering over de WMO.

 

Aan de samenwerking met zorgbedrijf Incluzio ‘kleven kwetsbaarheden’. Dat concludeert advocatenkantoor Van Benthem & Keulen na een juridische analyse van het te sluiten contract.

Het Utrechtse kantoor voerde het onderzoek uit op verzoek van wethouder Herwil van Gelder. Aanleiding waren negatieve publicaties over het landelijk opererend zorgbedrijf, half december. Hierin werd duidelijk dat veel inwoners van Hollands Kroon slechte ervaringen met Incluzio hebben. Ook moet er ieder jaar geld bij.

Incluzio won begin november samen met welzijnsorganisatie Amaryllis de aanbesteding voor de uitvoering van de basisondersteuning WMO in 2021 in Leeuwarden.

Twee aanbevelingen

Hieraan kleven ‘inherente kwetsbaarheden’, concluderen de juristen. ‘Het is in een dergelijk model immers onvermijdelijk dat de gemeente in overwegende mate afhankelijk wordt van deze aanbieder.’ Tegelijkertijd heeft de gemeente voldoende juridische instrumenten om de financiële risico’s te beheersen, denken ze. Wel doen ze twee aanbevelingen die de juridische positie van de gemeente kunnen verstevigen.

Zo moet het contractueel onmogelijk worden gemaakt voor de aanbieder om meer dan 4 procent winst te maken. Ook raden de advocaten aan een ‘aanwijzingsbevoegdheid’ in het contract op te nemen, een soort dwangmiddel om de aanbieder op te leggen hoe hij invulling moet geven aan de opdracht. Dit laatste acht het college niet nodig.

Het college concludeert zelf dat het contract de juiste mogelijkheden heeft om af te dwingen dat alle taken op een juiste wijze uitgevoerd worden, binnen het beschikbare budget.

Een groot deel van de Leeuwarder raad ziet samenwerking met zorgbedrijf Incluzio in de uitvoering van de WMO niet zitten, bleek eind december tijdens een politieke dialoog. Volgende week praat de raad verder.

www.openbesluitvorming.nl

Doorzoek vergaderstukken van gemeenten en provincies
Met deze app zoek je door de openbare vergaderingen, agendapunten, moties en documenten van meer dan 120 deelnemende gemeenten en zes provincies.

Wanneer moet uw huis van het gas af van de gemeente?

Wanneer moet uw huis van het gas af van de gemeente?

Column Eugeen Hoekstra

 

Het gasvrij maken van bestaande woningen wordt een onderonsje tussen de gemeenteraad en de Regio. Zij besluiten wat er met uw woning gaat gebeuren. In de besluitvorming worden inwoners niet betrokken. Raadsleden juist heel veel.

Je mag toch weleens weten wat ze van plan is en wat wij, de inwoners, mogen verwachten en hoe wij ons kunnen voorbereiden op de energietransitie. Wethouder Hans Heddes had het programma voor juni toegezegd, maar het kwam er niet van. En het is nu december en het is er nog niet. Hoe kan dit?

Het lijkt erop dat Schagen mee wil liften met de Regionale Energie Strategie (RES) en aangezien de RES ook achterloopt, loopt Schagen dientengevolge ook achter de muziek aan. De RES staat ver van de inwoners af en heeft er eigenlijk ook geen boodschap aan. Ze wil weten wat ze van de gemeente zelf mag verwachten.

Heddes wijst voortdurend naar vergaderdata en regionale scenario’s van de RES, een quasi openbaar lichaam, dat voor de bevolking een onbekende entiteit is. 

Nu komt Heddes met het bericht dat het duurzaamheidsprogramma pas volgend jaar maart verschijnt. Dan weten we ook wat er gaat gebeuren. Eén ding weet ik nu al: er is te weinig personeel om alle plannen uit te voeren.

Schagen heeft zich gecommitteerd aan het ambitiedocument “Holland boven Amsterdam”: een boekje van voormalig gedeputeerde Jaap Bond, die alleen geïnteresseerd is in economisch gewin en niet in ecologische winst. 

Het staat bol van tamelijk illusoire verhalen over de groei van de economie en het Bruto Regionaal Product; verhalen waarbij de stikstofvlokken je om de oren vliegen, zonder aan te geven hoeveel gemeenschapsgeld de ambities gaan kosten.  Er is één ding dat vaststaat: de transitie kost geld en dan is het bijna zeker dat de koopkracht afneemt.  

Als de gemeente praat over de transitie, dan wil ze het met u hebben over warmte, elektriciteit, mobiliteit, circulair en water & natuur.  Deze worden hoofdopgaven genoemd, die in het uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt tot deelprogramma’s en projecten. Geen idee wat dit inhoudt.

De burger wordt er nog steeds niet bijgehaald. Heddes zegt dat het moet gaan om voorbeeldgedrag, communicatie en haalbaarheid. Naar burgerparticipatie is tevergeefs te zoeken. Het lijkt op de bekende strategie van de gemeente: wij luisteren graag en we doen er lekker niets mee. Reden is vaak: de beperkingen van het budget. 

We zitten niet stil, zeggen ze op het gemeentehuis met een trots gemoed. Nieuwbouwhuizen worden gasloos gebouwd. Gemeentegebouwen en gebouwen van verenigingen worden verduurzaamd. De openbare verlichting draait op LED. En ‘we’ zijn bezig een data-analyse te maken van alle huizen, die nodig is om de Transitievisie Warmte te kunnen doorzetten. In 2020 worden de eerste wijkuitvoeringsplannen gemaakt. Het lijkt erop dat de burgers dàn pas worden ingelicht dat ze van het gas af moeten. Valt er dan nog te kiezen welke warmtebron iemand wil hebben zonder op extra kosten te worden gejaagd?  

Eugeen Hoekstra

 Reacties lezers:

Peter   18-12-2019 23:49:22

Geachte heer Hoekstra, met name in voorlaatste alinea weet u precies de vinger op de zere plek te leggen. Ons gemeentebestuur heeft totaal geen boodschap aan de mening van haar eigen inwoners. Voor de vorm wordt die mening gevraagd, maar in de praktijk wordt er niets mee gedaan.

Natuurlijk Schagen   19-12-2019 08:36:19

Voor de energietransitie zijn er verschillende oplossingsrichtingen. Elke richting heeft zijn kansen en bedreigingen. Als ik ons voorbeeld neem als doodnormale burger in een hoekwoning zie ik de volgende oplossing. Ga voor gas richting de nul op de meter en richting gasloos.(CO2 neutraal). Dus koken op elektra via inductie koken. Dit betekent dat elk huishouden een 2 fase aansluiting moet maken van de huidige aansluiting.. Dit kost ca €1000,= en de inductie kookplaat kost ook vanaf ca € 600,=. Voor een aangename temperatuur in de woning zijn er een aantal oplossingen. Wat je nodig hebt is een water of lucht systeem.

AWB   19-12-2019 13:52:32

NS een 2 fase aansluiting bestaat niet wel 3 fase aansluiting en de vastrecht kosten is vanaf €100 per jaar ligt eraan hoeveel krachtstroom u gebruikt elke woning heeft al een 3 fase aansluiting in de huis aansluitkast. De kosten die u noemt van €1000 euro klopt niet. Omdat u al een warmtepomp heeft verbruikt u toch nog teveel aardgas naar mijn inziens. Een close in boiler zijn de grootste energieslurpers die er bestaan die moesten ze maar verbieden.

Natuurlijk Schagen   19-12-2019 15:07:57

@ AWB Voor een elektrische kookplaat (inductie) heb je een zogeheten fornuisgroep in je meterkast nodig. Dit kost je ca € 1000,=. Deze groep kun je in je meterkast herkennen aan twee blokjes die aan elkaar vastzitten en samen één hendel hebben. Wanneer je deze fornuisgroep hebt, kun je een elektrische fase 2 kookplaat (Inductie) kiezen. De fase 2-aansluiting is de meest voorkomende Perilex aansluiting in Nederland

 

‘Naar een Adviesraad Sociale Samenleving

 

Is iedereen in beeld in Hollands Kroon? Wordt de gemeenteraad voldoende door haar burgers en organisaties  geïnformeerd en aangestuurd? Van sommige doelgroepen en sectoren weten we dat er communicatie is naar de lokale overheid: Sport, WMO/zorg en sinds kort ook kunst en cultuur. Daarbij zijn lang niet alle activiteiten in beeld die bijdragen aan de leefbaarheid. Een greep: seniorenorganisaties, nieuwe burgers, mantelzorgers, voedselbank, laaggeletterdheid. Kennen zij elkaar? Ondersteunen zij elkaar? Is er sprake van kennis waarover de gemeenteraad zou moeten beschikken? Wij denken van wel.

Landelijk ontwikkelt zich een trend om het brede terrein van leefbaarheid beter te organiseren. Van onderop. Betrokken burgers en lokale organisaties verenigen zich in adviesraden Sociaal Domein (lastige term). Inmiddels telt Nederland 248 adviesraden met een Koepelorganisatie. In Hollands Kroon zou hier een goede stap voorwaarts te maken zijn als vanuit elke windstreek (noord, zuid, oost west) het gesprek op gang kan komen over zaken die spelen in de kernen. Een nieuwe impuls ook voor de participatie die op onderdelen in de ogen van veel burgers tekort schiet.

Hoe denken wij dit aan te pakken? Wij staan een zorgvuldige aanpak voor. Wij willen met betrokken burgers in gesprek over ervaringen. Door die te bundelen en te delen met de gemeenteraad leggen wij onze kaarten op tafel. Dit kan leiden tot een burgerinitiatief, al hangt dit af van onze bevindingen. Ook de raad is momenteel bezig de communicatie te verbeteren. Hun analyses kennen wij niet, hun oplossingen evenmin. Natuurlijk kan dat veranderen. Daar wordt Hollands Kroon beter van.

Belangstelling gewekt? Mail ons:  Redactie@onafhankelijkebetrokkenburgers.nl                                                    meer lezen? www.movisie.nl