Praktijk van kaderstelling en controle door de gemeenteraad moet beter’

15 mei 2019 | Paul van der Zwan
De praktijk van kaderstelling en controle door raadsleden kan en moet beter. De beschikbare instrumenten zijn toereikend, blijkt uit onderzoek in tien gemeenten.

Het reglement van orde afgevoerd van de agenda.

Tijdens de raadsvergadering van 1 nov.2018 werden veranderingen aangebracht aan de agenda.

Zo werd het agendapunt 9 bedoeld om het reglement van orde vast te stellen van de agenda gehaald.

De Vz. (burgm Nawijn) sprak ter motivering de volgende tekst.

“ Ik stel voor agendapunt 9 , Reglement van Orde van raad, te verdagen naar een later tijdstip maar wel zo snel mogelijk. Ik heb als Vz. van uw raad moeten constateren dat er – met dank aan alle zorgvuldigheid van de commissie die zich met zijn allen gebogen heeft, en met dank aan de criticaster die het nog eens gelezen heeft, toch nog een aantal omissies heb ontdekt die, waarvan ik denk dat het geen recht doet met name aan diegene die er ter ondersteuning van fracties straks worden geïnstalleerd, om die te borgen. Zo zijn er nog een aantal punten.

Ik kan mij voorstellen dat het op zichzelf een uw reglement is maar dat we een aparte avond met zijn allen, om het met elkaar goed door te spreken zodat we allemaal dezelfde taal spreken en we het hopelijk ook met elkaar eens zijn want zo’n reglement moet unaniem worden vastgsteld en we moeten elkaar ergens zien te vinden.

Het zijn wat details, bijv. in de gemeentewet staat iets dat niet voorkomt in het reglement van orde, daar moet het wel op gebaseerd zijn. Stel voor in de vergadering van december het reglement van orde definitief vast te stellen. Dat laat onverlet dat ik als Vz. van uw raad, dat iedereen die is aangezocht om de fractie te ondersteunen vanaf heden ook wel gewoon welkom zijn bij de vergadering zoals dat ook bedoeld is in de lezing van het reglement van orde".

Reactie O.B.B.

Het lijkt erop dat er rond de positie van de steunfractie verschil van inzicht is. Het BOB model is bedoeld om ' Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming'  in het openbaar te laten plaatsvinden. Gaat dat nu ook gebeuren?

De werkgroep 'bestuurlijke vernieuwing' zou als eerste aan zet moeten zijn om de democratische tekorten op te sporen, te bespreken en tot voorstellen ter verbetering te komen. Afspraken over participatie en het reglement van orde zijn de afsluiting van het vernieuwingsproces. In Hollands Kroon werkt het andersom. De raad laat het gebeuren. Of zien de O.B.B.leden dat verkeerd?

 

Nhd 13 oktober 2018 " De regionale waakhond

Bij monde van de (CdK) Commissaris des Konings Remkes is de vraag gesteld: Hoe verankeren we de journalistieke onafhankelijkheid in een snel veranderend medialandschap?

De schrijver van het beoogde artikel (niet genoemd) constateert dat de journalisitieke aandacht voor Provinciaal en Regionaal nieuws afneemt. 

Hierbij wordt echter de gebruiker van de krant achterwege gelaten. De burger die erop gebrand is te vernemen wat de volksvertegenwoordigers van in de belangstelling zijnde bijzonderheden in dorp of stad, van plan zijn te ondernemen. 

Al lezende komt de financiële aap snel te voorschijn, men wenst een duurzaam verdienmodel.

De schrijver stelt dat alleen betalen voor nieuws en informatie het mogelijk maakt goede journalistiek te bedrijven met inhoudelijke kwaliteit. Dit streven wordt niet gehaald met eenzijdige subsidies. De schrijver is ook niet te spreken over de online nieuwsmarkt die hij een regelrechte bedreiging vindt.

Als we de situatie in Hollands Kroon bekijken,  het Nhd heeft tot op heden nog geen verslag gedaan in bijv. "De Schager editie". Mij dunkt, er is toch voldoende aan de hand in deze gemeente. 

De burgers van Hollands Kroon informeren, duiden en commentaar geven op zaken die spelen en kritische waakhond zijn, dat wil de burger.

Ik ben benieuwd hoe de CdK deze door hem aangestuurde discussue gaat leiden in de Prov. Staten, welke argumenten er voor en tegen zullen zijn en/of de gemeenten zullen worden opgeroepen de lokale pers te gaan betalen voor de journalistieke producten zoals een behoorlijk verslag van de gemeenteraadsvergaderingen. 

Wim Hermans

tevens lid van de Onafhankelijke Betrokken Burgers 

 Co Kamst

Aan Onafhankelijke Betrokken Burgers

Je zal eerst een gemeenschappelijke visie op de aard en de toekomst van het bestuur in de gemeente Hollands Kroon moeten hebben.

Pas daarna komt de vraag aan de orde welke type burgemeester past in die visie.

Zoeken naar een burgemeester voor iedereen.

Die stáát en gáát voor de gemeente Hollands Kroon. In onze gemeente staan de komende jaren flinke ontwikkelingen op het programma. Dit stelt de gemeente en de gemeentelijke overheid – raad, college en ambtelijke ondersteuning – voor uitdagingen. Opbouwen, samenbinden en doorontwikkelen geeft energie. De burgemeester zal voorop moeten gaan: met passie op inhoud en met elan in toon en stijl.

Een burgemeester voor iedereen en die staat boven de partijen.

In de gemeente Hollands Kroon wonen veel generaties, gezindten en nationaliteiten naast elkaar. De betrokkenheid bij elkaar is groot. Veel doen vrijwilligerswerk en verlenen mantelzorg, zijn actief bij verenigingen en kerken. De kernen vullen elkaar goed aan, maar hebben zeker hun eigenheid. Verschillen mogen er zijn. Tegelijk is samenhang ook een uitdaging. De burgemeester zal daar oog en fijngevoeligheid voor moeten hebben en er voor alle inwoners moeten zijn. En oprecht geïnteresseerd in mensen moeten zijn en wat hen bezighoudt. Daardoor zal de aanwezigheid vertrouwd zijn. In alle contacten de positie duidelijk neer te zetten. Een verbindend bestuurder die in toon, taal en gedrag herkenbaar is als onze burgemeester en zo samenhang bevordert.

Met vriendelijke groet.

Dirk Boersen