Huisvesting tijdelijke medewerkers (arbeidsmigranten)

Huisvesting tijdelijke medewerkers (arbeidsmigranten)

 

Op 28 november a.s. wordt aan de Raad van Hollands Kroon voorgesteld om in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een grootschalige logiesaccommodatie op het perceel Nieuwesluizerweg 42, het ‘Voormalig Joods werkdorp Nieuwesluis te Slootdorp’.

Het plan om voor 280 tijdelijke medewerkers logies te ontwikkelen, ontmoet niet alleen weerstand van omwonenden, maar is ook in strijd met het geldende bestemmingsplan; de Provinciale ruimtelijke verordening (Prv) en de beleidsregels die in oktober door de Raad zijn vastgesteld.

 

De keuze voor deze accommodatie in het buitengebied, is onbegrijpelijk als we weten dat in 2006 binnen het Bestemmingsplan Agriport A7 een woongebied (Nova Grandpré) voor minstens 50 woningen is opgenomen.

In dit woongebied tussen het Wagenpad en de Medemblikkersluisweg zijn slechts enkele villa's gebouwd zodat er nog voldoende ruimte is voor de huisvesting van medewerkers. Met het gemak waarmee in deze gemeente ruimte wordt gegeven aan ontwikkelingen die strijdig zijn met bestemmingsplannen, moet het aanpassen van enkele regels die gelden voor dit woongebied geen probleem zijn. Of hinken de tuinders die in een brief aan de Raad de NIMBY- gedachte (Not In My Backyard) aan de kaak stellen, ook zelf op deze NIMBY- gedachte ?

 

Het College stelt dat Nut en Noodzaak is aangetoond op basis van het in 2017/2018 op regionaal niveau uitgevoerde onderzoek naar de instroom van arbeidsmigranten en de gerealiseerde en geplande logiesaccommodaties.

(CONCLUSR, rapport Huisvesting arbeidsmigranten in de Kop/Noord-Holland)

Het onderzoek concludeert dat de vraag naar huisvesting aanzienlijk hoger is dan aanvankelijk aangenomen.

Voor Hollands Kroon zou dit een tekort aan 1.580 vergunde plaatsen betekenen.

 

Volgens genoemd rapport van CONCLUSR werken in 2017 in De Kop, 4.446 buitenlandse werknemers.

Van die 4.446 wonen 800 werknemers elders.  Dus 4.446 – 800  = 3.646 werknemers wonen en werken in de Kop.

 

Volgens het rapport wonen in De Kop 6.563 buitenlandse werknemers. Daarvan werken er 2.912 elders.

Er wonen dus 6.563 – 4.446 = 2.117 meer arbeidsmigranten in de Kop dan er werken.

De Kop geeft dus ruimschoots voldoende huisvesting aan de 4.446 in de regio werkzame buitenlandse werknemers.

 

In het rapport vinden we ook gegevens per gemeente die hieronder in de tabel zijn weergegeven.

 

 Gemeente

Benodigde huisvesting capaciteit

Opgave gemeenten van de vergunde huisvesting

Opgave gemeenten van de ingeschreven arbeidsmigranten

Niet vergunde huisvesting (verschil kolom 2 en 3)

Opmeer

300

plusminus 265

200

35

 

Schagen

2.055

plusminus 900

416

1.155

 

Den Helder

720

plusminus 370

300

350

 

Hollands Kroon

3.525

plusminus 1.945

877

1.580

 

Totaal

6.600

plusminus 3.480

1.793

3120

 

 

Binnen genoemde vier gemeenten zijn naar eigen opgave ongeveer 3.480 vergunde huisvestingsplaatsen.

Het gewenste aantal legale huisvestingsplaatsen binnen De Kop komt uit op zo’n 6.600 waaruit kan worden afgeleid dat het contingent vergunde huisvestingsplaatsen in de komende periode met 3.120 zou moeten groeien.

 

Combineren we deze cijfers dan blijkt dat volgens de opgave van de 4 gemeenten van de 6.563 medewerkers die in de Kop wonen, er slechts 1.793 zijn ingeschreven.

Er is dus een dubbel probleem:

Nog geen 30 % van de werknemers is ingeschreven en bijna 50% van de huisvesting is niet vergund.

De totaal benodigde huisvestingscapaciteit (6.600) wijkt weinig af van het aantal in de regio woonachtige medewerkers (6.563).

Alleen is volgens opgave van de gemeenten nog geen 30 % van deze medewerkers ingeschreven en is bijna 50 % van de huisvesting niet vergund.

Het probleem is dus niet het aantal bedden maar de administratie van de medewerkers en de vergunningverlening rond de huisvesting. Zolang die niet in orde zijn, is elk beleid en elke actie gebouwd op drijfzand.

 

Arjen Voogt

Oud-raadslid Wieringermeer

Verkeer en Vervoer Hollands kroon

Ben er achter gekomen dat team Verkeer en Vervoer HK, op zich niet bestaat. Ondermandaat is aan het team Bedrijvigheid verleent, waar in grote lijn en beleid, verkeer en vervoer ondervalt.

Ik vind deze structuur merkwaardig. Op deze manier kunnen er veel ondeskunige  adviezen ontstaan. De gemeente Hollands Kroon heeft ook geen Verkeersdeskundige meer in dienst. Tijdelijk is er derden ingehuurd. Wie dat is doet men geheimzinnig over, krijg de indruk dat het politie is?

Ik begrijp nu waarom er geen eenheid op verkeersgebied wordt toegepast. Iedereen bemoeit zich met iedereen. (zelfsturende teams) Bij de ambtenaren is burgerparticipatie blijkbaar nog ver weg.

Co Kamst. 11 oktober 2019

 

Bijdrage van Co Kamst 28 sept.2019 in Nhd

Aantal gedecoreerden in Hollands Kroon

Vijf inwoners onderscheiden met een lintje

 

 

De meeste mensen die een lintje krijgen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mensen die lange tijd vrijwilligerswerk doen en zo een bijdrage leveren aan de samenleving komen in aanmerking voor deze onderscheiding. Hoewel de onderscheiding heel erg lijkt op de Ridder-onderscheiding, is hij in het echt net iets kleiner.

 

26-04-2019

Vrijdag 26 april hebben vijf inwoners bij de Algemene Gelegenheid (ofwel de Lintjesregen) een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Vier inwoners hebben hun Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Rian van Dam gekregen. De vijfde inwoner heeft de onderscheiding uit handen van de minister op een locatie elders in Nederland gekregen.

Allereerst onze felicitaties aan de vijf inwoners, gewoon hartstikke goed en terecht.

 

Dan denkende aan het inwoners aantal van 47.815, en kennis hebbende van de geweldige aantallen vrijwilligers die deze gemeente inspireren op vrijwel alle gebied, is dat aantal gedecoreerden mager, TE mager.

 

Ik roep alle besturen van verenigingen op zich te realiseren dat de vrijwilligers in uw jeugd en senioren afdelingen, die zonder enige vorm van tegemoetkoming hun reis en vrijetijd opofferen, best een andere vorm van erkenning willen dan uw warme hand en schouderklop. Draag deze mensen voor aan uw gemeente voor een koninklijke onderscheiding. Denk niet alleen aan uw vereniging in detail zoals begroting en financiën. Denk aan uw vrijwilligers !!!

 

Wim Hermans

Deelnemer Onafhankelijke Betrokken burgers.