RES Duurzaam Leefbaar 23 febr 2020 Definitief -

RES Duurzaam Leefbaar 23 feb. 2020.

Voorwoord,

Voor u ligt het RES NHN ‘‘Duurzaam Leefbaar’’ opgesteld namens de bewoners van Noord-Holland Noord. Het initiatief is genomen omdat de bewoners zich niet kunnen herkennen in de scenario’s die door de RESorganisatie zijn opgesteld. Ondanks dat de betrokkenheid van bewoners van begin af aan gewenst was, is dit niet gebeurd. Ook is de afspraak die met de Provincie Noord-Holland is gemaakt en vastligt in de Provinciale Ruimtelijke Verordening over 600 meter afstand niet gevolgd. Integendeel. In alle zoekgebieden bestaat er de mogelijkheid dat grote windturbines op een afstand van 198 tot 475 meter van woningen kunnen worden geplaatst. Bij de gepresenteerde scenario’s op de gemeentelijke bewonersbijeenkomsten bleek dit ook. De belangrijkste reden is dat met het hanteren van deze minimumafstand er te weinig duurzame energie zou kunnen worden opgewekt. Om de voorkomen dat een onleefbare situatie in het landelijk gebied ontstaat is het initiatief genomen tot het opstellen van een concept RES NHN “Duurzaam Leefbaar”. Als u dit concept heeft gelezen zult u concluderen dat, ondanks dat er geen enkele nieuwe windturbine op land of grootschalige zonneweide op landbouw grond wordt aangelegd, er sprake is van een meer dan fatsoenlijk bod. Wij rekenen erop dat de 18 colleges van burgemeester en wethouders deze concept RES NHN “Duurzaam Leefbaar” gezamenlijk zullen indienen als bod bij het Rijk. De concept RES NHN ‘’Duurzaam Leefbaar” is te downloaden op de website: www.nhn-duurzaamleefbaar.nl. Lees verder de Pdf....