Dir. IncluzioHK gaat het gewoon doen

Directeur Incluzio Hollands Kroon gaat het 'Gewoon Doen'

Gepubliceerd: 12-04-2020 | 11:33:58

Laatst gewijzigd: 12-04-2020 | 11:33:59

Directeur Peter De Visser van Incluzio heeft er alle vertrouwen in de WMO- en Jeugdzorg binnen het budget te kunnen blijven leveren, ondanks de negatieve bedrijfsresultaten in het verleden. Het jaar 2019 zal neutraal worden afgesloten door een ‘additionele vergoeding’ van de gemeente van 532.569 euro. 

Ook voor 2020 verwacht hij geen winst te maken. Incluzio gaat ondanks de teleurstellende resultaten door in Hollands Kroon omdat er al flink ‘gebouwd’ is aan het zorgsysteem in Hollands Kroon. De Jeugdzorg moet volgens hem nog verder worden ontwikkeld. Men is aan de slag gegaan met een ‘Gewoon Doen’ team. Dat is een team die het werk van de gewone wijkteams aanvult als dat nodig is. Er zitten psychologen, systeemtherapeuten en gedragskundigen in dat team. Het wordt ingezet bij zeer ingewikkelde gezinssituaties, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstandelijke beperking of verslavingsproblematiek. Daar ontstaan vaak grote gedragsproblemen bij.

Integraal

De Visser vindt uithuisplaatsing van kinderen onwenselijk. Die veroorzaakt vaak grote problemen op latere leeftijd. Intramurale behandeling en -opvang zijn daarnaast ook nog erg duur. Een vastgelopen gezin laat hij liever begeleiden door een lid van het Gewoon Doen team. Dat team bestaat uit zo’n zeven leden die op hun beurt weer kunnen steunen op specialisten. Het vastgelopen gezin wordt aanvankelijk zeer intensief begeleid, waarbij disfunctionele gedragspatronen ‘in kaart’ worden gebracht. Om dan te komen tot een plan waarmee alle betrokkenen kunnen werken om de ‘stress’ in het gezin te verminderen.

De Visser ziet een gezin als een systeem waar het wel eens fout gaat in de communicatie. Verloopt het gezinsleven op een voor alle gezinsleden aanvaardbare manier? En kunnen de gezinsleden zelf iets aan hun gedrag of hun communicatie veranderen? Op die vragen tracht het team een antwoord te krijgen. Om tenslotte een fijne en leefbare sfeer te krijgen in het gezin.

De Vissers visie op zo’n aanpak is innovatief te noemen. De uitvoering ervan is echter zeer ingewikkeld. Hij zegt dat het in Hollands Kroon gaat om zo’n 20-30 gezinnen waar sprake is van complexe (gedrags)problematiek. De aandacht voor een dergelijk gezin strekt zich zelfs uit tot school. Kinderen kunnen door de thuissituatie ook op school ongewenst gedrag gaan vertonen. Maar door een ‘inclusieve’ benadering kan ook daar hulp geboden worden.

CAO VVT

Het ziekteverzuim is ongeveer 6%, wat aan de hoge kant is en een indicatie zou kunnen zijn voor te hoge werkdruk of ontevredenheid met het werk. Het landelijke verzuimpercentage in de zorg en welzijn is echter ongeveer even hoog. De Visser is niet van plan bonussen te verstrekken aan mensen die nooit ziek zijn, maar doet er wel alles aan om het percentage terug te dringen door intensieve begeleiding bij verzuim.

Teamcoaches begeleiden de medewerkers bij hun werkzaamheden. De Visser zegt voor een ‘dienend’ en ‘faciliterend’ leiderschap in zijn organisatie te zijn. De thuiszorgmedewerksters van Axxicom worden volgens De Visser allen betaald volgens de CAO VVT (Verpleeg- , Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Dat betekent dat ze zijn ingeschaald in schaal 15. In die schaal lopen de uurlonen uiteen van 10,53 euro tot en met 14,09 euro per uur. De afgelopen 5 jaar is hun werksituatie aanzienlijk verbeterd. Ze krijgen niet alleen reiskostenvergoeding, maar ook een fietsvergoeding indien dat van toepassing is. De Visser merkt tussendoor nog even op dat het Openbaar Vervoer in Hollands Kroon slecht geregeld is.

De Visser wil graag dat de thuiszorgmedewerkers zo dicht mogelijk bij hun werk wonen. Niet alleen vanwege de lagere reiskosten, maar ook vanwege het feit dat ze snel bij een cliënt kunnen zijn. Bovendien is het makkelijker om bij ziekte in te vallen. Hij wil de werktevredenheid en de saamhorigheid bij thuiszorgmedewerkers verbeteren door het formeren van teams. In werktijd vinden werkoverleggen plaats, waarbij soms informatieve presentaties plaatsvinden of gewoon over het werk wordt gepraat. Zo kunnen de medewerksters elkaar feedback geven. Soms wordt een training aangeboden. Dat alles maakt het werk leuker volgens De Visser. Hij denkt dat de meeste medewerksters wel tevreden zijn, evenals de vele cliënten die Incluzio begeleidt. Dat er ook ontevredenen zijn, begrijpt hij.

De manier waarop de zorg in Hollands Kroon is georganiseerd maakt de zorg snel en makkelijk toegankelijk. “Bovendien zijn wij creatief in oplossingen”. Elders in het land ziet De Visser veel ambtelijke bureaucratie, die veelal strak is ingekaderd. Er is dan weinig ruimte voor professionele inbreng. “Zorgmedewerkers raken daardoor afgestompt”, vindt De Visser. “Wat in Hollands Kroon gebeurt is heel bijzonder”, zegt hij ter afsluiting van het gesprek.

Kees Zwaan

(Afbeelding: Peter de Visser legt de werkwijze van Axxicom uit - Youtube)

Bron: Noordkop Centraal